Půjčování

Při půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

Knihovní řád

Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec

(výtah)

I.  Základní ustanovení
Knihovna Břetislava Kafky Červený Kostelec je veřejnou univerzální knihovnou ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 sb. (knihovní zákon) a je zřízena Městem Červený Kostelec za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby.

Součástí knihovny jsou pobočky v Bohdašíně, Lhotě a Olešnici. Knihovna zároveň plní funkci střediskové knihovny pro knihovny v obcích Červená Hora, Horní Radechová, Horní Rybníky, Slatina nad Úpou, Zábrodí a Žernov.

II. Uživatelé a čtenáři knihovny
Uživatelem se může stát každý občan, kterému je vydán průkaz uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sv. o ochraně osobních údajů.

Čtenářem se může stát každý občan České republiky starší 15 let, děti se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců. Čtenář se podpisem přihlášky zavazuje k dodržování podmínek stanovených v knihovním řádu knihovny. Čtenářský průkaz je nepřenosný. Čtenář je povinen předložit jej při každé návštěvě knihovny.

Čtenář je povinen ohlásit neprodleně knihovně změnu jména, bydliště, případně ztrátu či zničení čtenářského průkazu. Při nedodržování podmínek stanovených Knihovním řádem nebudou čtenáři nadále poskytovány služby knihovny.

III. Absenční půjčování dokumentů
Při půjčování knihovních dokumentů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

Knihovna je povinna vyhledat a půjčit žádaný dokument v čase, který je přiměřený podmínkám knihovny.

Výpůjční lhůta pro prezenční půjčování knih činí jeden měsíc u časopisů dva týdny. Knihovna může stanovit kratší výpůjční dobu.

Vrácení dokumentu je čtenář povinen učinit včas a v takovém stavu, v jakém dokument převzal. V případě, že jsou zjištěny závady, je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu v souladu s knihovním řádem.

Prodloužení výpůjční lhůty je možné osobně, příp. telefonicky, avšak nejpozději do posledního dne základní výpůjční lhůty. Nejdelší možná doba výpůjčky je 100 dní včetně prodloužení. V případě, že výpůjční doba není řádně prodloužena, je čtenáři vyměřen sankční poplatek za nedodržení výpůjční lhůty ve smyslu knihovního řádu.

IV. Speciální služby knihovny
Meziknihovní výpůjční služba (MVS) zajišťuje požadované dokumenty v případě, že nejsou součástí fondu knihovny.

Bibliografická informační služba (BIS) je poskytována ústně nebo písemně. V případě nutnosti si knihovna vyhrazuje právo na čas nutný ke zpracování dotazu.

Služby čítárny spočívají v prezenčním půjčování nejnovějších došlých výtisků periodik a jejich studiu v prostorách knihovny                                                                                                                                        

Reprografické služby jsou poskytovány v případě, že jde o kopírování dokumentů v majetku knihovny, případně jiné knihovny v rámci MVS, Lze rovněž pořídit kopii dokumentu čtenáře, avšak nesmí tím dojít k porušení právních předpisů.

Přístup na Internet je poskytován za podmínky dodržení všech předpisů k získávání informací, které slouží k jejich osobní spotřebě bez dalšího šíření.

Služby obecním knihovnám jsou smluvně upraveny s jednotlivými obcemi a pověřenou knihovnou.

V. Ztráty a náhrady
Uživatel je povinen bez odkladu uvědomit knihovnu o poškození, ztrátě nebo zničení vypůjčeného dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu v souladu s příslušným ustanovením občanského zákoníku o způsobu náhrady škody. Konkrétní řešení jednotlivých případů jsou stanovena knihovním řádem, ve zvláštních případech rozhoduje ředitel knihovny. Za škody na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle všeobecně platných předpisů.

VI. Závěrečná ustanovení
Knihovní řád Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec se vztahuje na obě oddělení a všechny pobočky knihovny. Jakékoliv změny v knihovním řádu podléhají schválení ředitelem knihovny. Knihovní řád nabývá platnosti dne 1. srpna 2021 a uzavírá se na dobu neurčitou. Ruší se předchozí výpůjční řád ze dne 2. května. 2016.

V Červeném Kostelci dne 23. července 2021                                                                                Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D.

                                                                                                                                           ředitel

kompletní výpůjční řád naleznete v příloze                                                                              

 

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.