Historie knihovny

Historie červenokostelecké knihovny sahá hluboko do 19. století. Za dobu své existence se stala důležitou součástí kulturního života obyvatel města a přilehlých obcí.

 

 

Počátky

V Červeném Kostelci existovala školní knihovna již v roce 1834, ale nevyvíjela činnost. Teprve v roce 1849 se zasloužil o rozvoj této knihovny červenokostelecký kaplan Jiří Ehl. Knihovna sloužila jen školní mládeži a učitelům. O rozšíření četby mezi dospělými měli větší zásluhu jednotlivci nebo různé spolky. Do roku 1920 působila v Červeném Kostelci "Čtenářská beseda", která zajišťovala půjčování knih a časopisů pro širokou veřejnost. Jejím posledním předsedou byl učitel Jan Karpaš. Její činnost zanikla v roce 1920 založením městské knihovny.

Pro dokreslení představy o činnosti knihovny jsme vybrali zápis z Pamětní knihy města Červený Kostelec - I., str. 43, rok 1923 :
 
Lidová knihovna
Má 1838 svazků, z toho 407 poučných, 184 časopisů a 1247 knih zábavných. Knihy půjčovány 62 krát za rok 1922. Průměrně vypůjčovalo 76 čtenářů za 1 půjčování. Výpůjčky 2 krát týdně. Celkem přečteno 9001 kniha, zapsaných čtenářů 346 takže průměrně přečetl jeden čtenář 30 knih. 


Z doby kolem roku 1920 pochází i vzácný doklad knihovnictví v Červeném Kostelci – Seznam knih Veřejné obecní knihovny v Červeném Kostelci, který tiskem vlastním nákladem vydal Josef Doležal. Pro ty, kteří se zajímají o tehdejší knihovní řád, uveřejňujeme výňatek, který je nedílnou součástí seznamu knih.
Aby obecenstvu znám byl obsah knihovny, a tím ulehčeno i vypůjčování, vydán tento seznam knih. 

1) Právo vypůjčovati si knihy přísluší každému dospělému obyvateli Červeného Kostelce. Dětem se knihy nepůjčují ani nevydávaji.
2) Knihy se půjčují z d a r m a na legitimaci, kterou vydá knihovník při prvém půjčování v knihovně.
3) Na jednu legitimaci se půjčují pouze 2 knihy na dobu 14 dní.
4) Aby se vypůjčování urychlilo, je třeba, aby každý vypůjčovatel již doma vybral si ze seznamu 5 – 8 knih pro případ, že by dvě vybrané knihy nebyly již v knihovně.
5) Na lístku vybraných, napsaných knih, uveďte nejprve číslo, pak spisovatele a název. Knihovna rovnána je podle čísel. Ulehčíte a urychlíte knihovníkovi půjčování knih.
6) Právoplatný majitel legitimace ručí za knihy, které byly na jeho legitimaci vypůjčeny i bez jeho vědomí. Proto ztrátu legitimace ihned hlaste!
7) Vypůjčovatel nechť sobě po obdržení knihy prohlédne a jejich vady ihned oznámí, jinak ručí sám za jejich dobrý stav.
8) Knihami zacházejte šetrně a nic do nich nepište!
9) Poškozenou neb ztracenou knihu je povinnen majitel legitimace nahraditi v plné ceně (i s vazbou), menší poškození nechají se spraviti na účet majitele legitimace.
10) Knihy patřící veřejné knihovně nesmí vypůjčovatel nikomu jinému půjčovati.
11) Seznamy prodává knihovník v knihovně za určitý poplatek. Seznam v knihovně se nikomu nepůjčuje a musí si k a ž d ý majitel legitimace seznam zakoupiti.
12) V červenci a srpnu je knihovna uzavřena a musí býti všechny knihy do této doby odvedeny.
KNIHOVNÍ RADA
Tolik z dobového knihovního řádu, na který navazuje seznam knih na 44 stranách rozdělený na tyto oddíly: 1. Básně, prosa, dramatika II. Zeměpis – cestopisy, dějepis, přírodní vědy, různé, časopisy a dodatek.

 

Centrálka

Městská knihovna byla až do konce druhé světové války ve dvou nevyhovujících místnostech v přízemí obecního domu č. p. 513. V roce 1951 získala přízemí dnešního Háčka v ulici Manželů Burdychových. V roce 1952 byla pověřena vedením knihovny Ludmila Vaňková, která vedla knihovnu dvaadvacet let.

V roce 1959 byla knihovna přestěhována do nově upravených místností v bývalém hostinci Centrálka v Sokolské ulici, kde ji nalezneme i dnes. Nejdříve knihovně patřilo jen přízemí a tři místnosti v prvním patře, ale po vystěhování posledního nájemníka v roce 1994 získala do užívání celou budovu.
 

 Budova hostince Centrálka patří ve městě k těm, které nesou kulturní a společenský punc. Postavil ji v závěru devatenáctého století kapelník městské hudby Hynek Hanuš. I když tento hostinský a zároveň zemědělec v ulici Na Pasekách, který se pustil do náročné stavby hotelu nemohl tušit, že v jeho Centrále někdy bude sídlit městská knihovna, byl zřejmě velkým příznivcem a mecenášem tohoto zařízení v Červeném Kostelci. Svědčí to tom další cenný dokument, který byl nalezen při vyklízení půdy v roce 2003. Částečně poničený barevný dokument informuje precizním zdobeným písmem, že Čtenářská beseda v Červeném Kostelci jmenovala hostinského Hynka Hanuše za dar Palackého Dějiny národa Českého svým prvním zakládajícím členem. Podepsáni předseda, místopředseda a jednatel Čtenářské besedy a autor díla.

 

Současnost

V roce 1991 městská knihovna získala právní subjektivitu a jejím zřizovatelem se stalo město Červený Kostelec. Po stavebních úpravách bylo v roce 1995 otevřeno nově upravené oddělení pro mládež. V tomto roce také knihovnice začaly vkládat knižní fond do počítače, aby mohl být spuštěn automatizovaný výpůjční protokol. V oddělení pro mládež byl tento automatizovaný výpůjční protokol spuštěn v lednu 1999, v oddělení pro dospělé v listopadu 2000. V r. 2016 byla kniha přejmenována na Knihovnu Břetislava Kafky Červený Kostelec.

 

 V současné době patří knihovna k moderním automatizovaným knihovnám. Patří do skupiny střediskových knihoven, tj. metodicky a personálně obsluhuje tři své pobočky a pět knihoven v přilehlých obcích. Budova spolu se zahradou je průběžně rekonstruována a nově vybavována. V roce 2005 byla obnovena fasáda, která nahradila dožilou omítku z 50. let minulého století.

Knihovna má cca 1350 registrovaných čtenářů a disponuje cca 46 000 svazky knih. Ročně si čtenáři půjčí více než 100 000 svazků knih a časopisů.

V závěru roku 2011 byla dokončena rekonstukce knihovny, jejíž součástí byla půdní vestavba a instalace výtahu. Tím získala knihovna zajímavý prostor pro setkávání občanů, vzdělávací a zábavné programy, kurzy a další akce. Prostor byl připraven i pro práci Vlastivědného spolku při Městském kulturním středisku, který získá prostor pro expozice svých sbírek. Výhodou je, že knihovna se po této rekonstrukci stala bezbariérovým zařízením.

Související články

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.